09.07.2019

Съобщение

ОИК – Смолян насрочва следващото си заседание за 10.07.2019 г. от 12.30 часа, в стая № 211, в сградата на Община – Смолян

 

31.03.2017

Съобщение

ОИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 03.04.2017 г. от 12.00 часа, в стая № 211, в сградата на Община – Смолян

01.11.2015

Информация за избирателната активност

 До 19.00 часа в Община Смолян са гласували 2 303 или 61,14 % на територията на всички кметства, където се провежда втори тур.

01.11.2015

Информация за избирателната активност

 До 17.00 часа в Община Смолян са гласували 1 868 или 49,59 % на територията на всички кметства, където се провежда втори тур.

01.11.2015

Информация за избирателната активност

 До 13.00 часа в Община Смолян са гласували 1 164 или 30,90 % на територията на всички кметства, където се провежда втори тур.

01.11.2015

Информация за избирателната активност

 До 10.00 часа в Община Смолян са гласували 391 или 10,38 % на територията на всички кметства, където се провежда втори тур.

22.10.2015

Съобщение

На вниманието на 

Секционни избирателни комисии - 

 • 21 31 00 038 
 • 21 31 00 057 
 • 21 31 00 072 
 • 21 31 00 074 
 • 21 31 00 076
 • 21 31 00 086
 • 21 31 00 087  

Напомняме Ви, че на горепосочените СИК в сборните секции, на територията на които гласуват две групи избиратели с адресна регистрация в кметството и с адресна регистрация извън територията на кметството, общинските администрации при предаването на книжата да предоставят на СИК списък с наименованията на населените места и адресите в тях (наименования на улиците), които попадат в територията на кметството с изрично отбелязване, че само лицата, регистрирани на тези адреси, гласуват за кмет на кметство, кмет на община и общински съветници и списък на населените места, които не попадат в кметството, с изрично отбелязване, че избирателите, живеещи (адресно регистрирани) в тях, гласуват само за кмет на община и общински съветници. Тези два списъка се закрепват към избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове.

14.10.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН 21 31 - СМОЛЯН

И НА

ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ и ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА УЧСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

 

Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове, и национален референдум на 25.10.2015 г. и съгласно Решение № 146 - 2131 МИ от 12.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Смолян, на 19.10.2015 г., в сесийната зала на Общинска администрация – Смолян, ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) по следния график:

 • от 10.00 ч. - СИК в населени места на общината

от № 36 до № 39

от № 41 до № 80

от № 82 до № 87 вкл.

 

 • от 14.00 ч. - СИК в гр. Смолян

от № 1 до № 35, № 40, № 81 и от № 88 до № 91 вкл.

 

Задължително е присъствието на председателите, заместник-председателите и секретарите на СИК.

Предварително ще се предоставят методически указания и други материали, поради което е необходимо участниците в обучението да се явят за регистрация най-малко 30 мин. преди обявения по-горе час.

 

ВАЖНО:

УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА НОСЯТ ИЗДАДЕНИТЕ ИМ ОТ ОИК - СМОЛЯН УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СИК, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ.

06.10.2015

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На вниманието на средствата за масово осведомяване 

 

Общинска избирателна комисия - Смолян Ви уведомява, че с Решение № 141 - 2131 МИ/НР от 06 октомври 2015 г. са определени подходящи помещения за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, при произвеждане на избори за кметове, за общински съветници и национален референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

 • кв. Смолян – избирателна секция № 21 31 00 016 – Общински информационен център (Младежки дом), бул. „България” № 5;
 • кв. Райково – избирателна секция № 21 31 00 025 – Фирмен магазин на „Родопска тъкан”, ул. Наталия № 2;
 • кв. Устово – избирателна секция № 21 31 00 029 – Читалище „Кирил Маджаров -1866”, ул. „Медникарска” № 1.

В изборния ден Общинска администрация – Смолян ще осигури специализиран транспорт за всички избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването от дома им до избирателната секция и обратно след направена заявка, в седмицата преди изборния ден (от 19.10.2015 г. до 23.10.2105 г.), всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., а в изборния ден – 25 октомври 2015 г.  от 06:00 ч. до 19:00 ч. на следните телефонни номер: 0301 67 640; 0886 178 940 и 0885 050 258.

 

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в избрана от него секция, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.
 • Когато избирателят е с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
 • Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
 • Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
 • Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 • Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
 • Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
 • Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.
06.10.2015

Съобщение

На вниманието на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

Във връзка с постъпили сигнали от граждани, ОИК - Смолян напомня на политическите партии и коалиции, че при поставянето на агитационни материали следва да спазват правилата, предвидени в чл.183 и чл.184 от ИК, като агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината, а на сгради, огради и витрини частна собственост - само с разрешение на собственика или управителя на имота.

Указва на кмета на Община на Смолян да следи за поставянето на агитационни материали на определените за това места и в случай на констатирани нередности да информира своевременно ОИК - Смолян за приемане на решение за тяхното премахване.

 

29.09.2015

Съобщение

На вниманието на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 1. Застъпниците се регистрират в ОИК – Смолян до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат – Приложение №1 . Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от ОИК - Смолян във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 3. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на чл.117 и сл. от ИК.
 4. ОИК - Смолян приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 5. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 6. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат – Приложение №2
 7. Предложението по т. 6, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 8. С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник.
 9. Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник, в което вписва имената на заместения застъпник и отбелязва, че удостоверението му се анулира.
 10. Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 71-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 11. Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.
 12. Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

          Приложение: 1

          Приложение: 2

21.09.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО
НА ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ и ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 

С Решение № 115 - 2131 МИ от 21.09.2015 г. на ОИК Смолян се определи процедурата за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 1. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК.
 2. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.
 3. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 11:00 ч. в ст. 211 в сградата на Общинска администрация Смолян на адрес: гр. Смолян, бул.“България“ №12.
20.09.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО
НА ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ и ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

     Във връзка със съобщението на Централната избирателна комисия от 11.09.2015г. Ви напомняме, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

      Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

      В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

      Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

18.09.2015

Съобщение

Крайният срок за регистриране в ОИК на кандидати за избори за: кмет на община Смолян / общински съветници / кмет на кметство от регистрираните в ОИК Смолян партии,коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 18,00 часа на 22.09.2015 година.
ОИК приема заявления всеки ден от 09,00 до 17,00 часа.
15.09.2015

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


На вниманието на медиите!

Относно: Обобщена информация за регистрираните, партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитетите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

Брой регистрирани партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за кмет на община Смолян:

Партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за кмет на община Смолян

Вид кандидат

1.        

ПП ГЕРБ

Партия

2.        

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Партия

3.        

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Партия

4.        

Българска Социалдемокрация

Партия

5.        

Движение за права и свободи - ДПС

Партия

6.        

ПП АТАКА

Партия

7.        

ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Партия

8.        

ПП ГЛАС НАРОДЕН

Партия

9.        

ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Партия

10.    

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

Партия

11.    

НОВА АЛТЕРНАТИВА

Партия

12.    

ПП България без цензура

Партия

13.    

НДСВ

Партия

14.    

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Партия

15.    

Зелените

Партия

16.    

ЗАЕДНО ЗА СМОЛЯН

Местна коалиция

17.    

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Коалиция

 

Брой регистрирани партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници в Община Смолян:

Партии, коалиции, местни коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници в Община Смолян

Вид кандидат

1.        

ПП ГЕРБ

Партия

2.        

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Партия

3.        

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Партия

4.        

Движение 21

Партия

5.        

Българска Социалдемокрация

Партия

6.        

Движение за права и свободи - ДПС

Партия

7.        

ПП АТАКА

Партия

8.        

ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Партия

9.        

ПП ГЛАС НАРОДЕН

Партия

10.    

ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Партия

11.    

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

Партия

12.    

ПП Българска демократична общност

Партия

13.    

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

Партия

14.    

НОВА АЛТЕРНАТИВА

Партия

15.    

ПП България без цензура

Партия

16.    

НДСВ

Партия

17.    

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Партия

18.    

Зелените

Партия

19.    

Коалиция за екологично развитие и устойчивост на община Смолян

Местна коалиция

20.    

КРОС

Местна коалиция

21.    

ЗАЕДНО ЗА СМОЛЯН

Местна коалиция

22.    

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Коалиция

23.    

Независим кандидат за общински съветник на община Смолян

Инициативен комитет


Брой регистрирани партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за кметове на кметства в община Смолян: 

Партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за кметове на кметства в община Смолян

Вид кандидат

1.        

ПП ГЕРБ

Партия

2.        

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Партия

3.        

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Партия

4.        

Българска Социалдемокрация

Партия

5.        

Движение за права и свободи - ДПС

Партия

6.        

ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Партия

7.        

ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Партия

8.        

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

Партия

9.        

НОВА АЛТЕРНАТИВА

Партия

10.    

ПП България без цензура

Партия

11.    

НДСВ

Партия

12.    

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Партия

13.    

Зелените

Партия

14.    

ЗАЕДНО ЗА СМОЛЯН

Местна коалиция

15.    

Коалиция за екологично развитие и устойчивост на община Смолян

Местна коалиция

16.    

КРОС

Местна коалиция

17.    

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Коалиция

18.    

Независим кандидат за кмет на кметство с. Сивино

Инициативен комитет

 

 

                                              

11.09.2015

Указание № 3

 

ОТНОСНО: отстраняване на непълноти, установени при разглеждането на представеното предложение за регистрация на инициативен комитет  за издигане на кандидатура на независимия кандидат за общински съветник на община Смолян

 

Постъпило е Предложение от инициативен комитет  за издигане кандидатурата  на Лидия Атанасова Арсова за независим кандидат за общински съветник на община Смолян вх.№12/11.09.2015г., подписано от следните лица, Александър Кирилов Караджов, Сунай Селвиев Бучев и Цветан Сергеев Каменарски, качеството им на членове на инициативния комитет, с посочени имена, единен граждански номер и постоянния адрес на независимия кандидат за общински съветник на община Смолян, заведено под № 3 на 11.09.2015г. в регистъра на  инициативните комитети за издигане  кандидатурата  на независим кандидат в изборите за общински съветник на община Смолян на 25.10.2015 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол от 09.09.2015г. на общото събрание за избор на Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат за общински съветник на община Смолян – Лидия Атанасова Арсова;
 2. Решение от 04.09.2015г. на общото събрание на Инициативен  комитет за определяне на лицето – Александър Кирилов Караджов за представител на инициативния комитет;
 3. 3 броя  декларации по чл. 153, ал. 4 т. 3, във връзка  с чл. 396 от Изборния кодекс (приложение №54-МИ);
 4. 3 броя декларации по чл. 153, ал. 4 т. 4 от Изборния кодекс (приложение №55-МИ);
 5. 3 бр. Нотариално заверени образци от подписите на лицата участващи в инициативния комитет;
 6. Удостоверение за банкова сметка на името на представляващия, издадено от „ЦКБ“ АД.
 7. Решение от 09.09.2015г. на общото събрание  на инициативния комитет, с което се посочва отговорното лице, което да отговоря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

 

ОИК - Смолян констатира, че от представеното удостоверение за банкова сметка е видно, че е издадено на лицето представляващо инициативния комитет но не е посочен номер на банковата сметка. В разпоредбата на чл. 153,ал.4, т.6 от ИК следва да бъде представено удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо  инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, в този смисъл е и решение № 1550/27.08.2015 год. на ЦИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 154, ал.1, пред. 2 във връзка с чл.153, ал.1, Т.6 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - Смолян

 

ДАВА УКАЗАНИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТУРАТА  НА ЛИДИЯ АТАНАСОВА АРСОВА ЗА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

 

1.Да представи удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо  инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, в което да е изрично посочен номера на банковата сметка.

10.09.2015

Указание № 2

ОТНОСНО: отстраняване на непълноти, установени при разглеждането на представеното предложение за регистрация на инициативен комитет  за издигане на кандидатура на независим кандидат за кмет на кметство с. Сивино, Община Смолян

 

Постъпило е Предложение от инициативен комитет  за издигане кандидатурата  на Карамфила Асенова Кашокова за кмет на кметство с. Сивино  вх.№ 6/09.09.2015г., подписано от следните лица, Стоян Ясенов Каладжиев, Севда Минкова Хайтова и Емил Здравков Кашоков,  качеството  им  на членове на инициативния комитет, с посочени имена, единен граждански номер и постоянния адрес на кандидата за кмет на с. Сивино, заведено под № 2 на 09.09.2015г. в регистъра на  инициативните комитети  за издигане  кандидатурата  на независим кандидат в изборите за изборите за кмет на кметство с. Сивино на 25.10.2015 г.

 Към заявлението са приложени:

а) Решение от 27.08.2015г. на общото събрание за избор на Инициативен  комитет за издигане на независимия кандидат за кмет на кметство Сивино  - Крамфила Асенова Кашокова,

б) Решение от 04.09.2015г.  на общото събрание на Инициативен  комитет за определяне на лицето – Стоян Ясенов Каладжиев за представител на инициативния комитет,

 в) 3 броя  декларации  по чл. 153, ал. 4 т. 3, във връзка  с чл. 396 от Изборния кодекс (приложение №54-МИ);

г) 3 броя декларации по чл. 153, ал. 4 т. 4 от Изборния кодекс ( приложение №55-МИ);

д) 3 бр. Нотариално заверени образци от подписите на лицата участващи в инициативния комитет

е) извлечение на банкова сметка на името на представляващия от „Интернешълнъл Асет банка“ АД,

д) Решение от 04.09.2015г. на общото събрание  на Инициативен комитет представляващия инициативния комитет, с което  посочва отговорното лице, което да отговоря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

 

ОИК Смолян констатира, че не е представеното удостоверение за банкова сметка, а от страна на инициатвния комитет е представено извлечение от банкова сметка. В разпоредбата на чл. 153, ал.1, т.6 от ИК следва да бъде представено удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо  инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, в този смисъл е и решение № 1550/27.08.2015 год. на ЦИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 154, ал.1, пред. 2 във връзка с чл.153, ал.1, Т.6 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - Смолян

 

ДАВА УКАЗАНИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТУРАТА  НА КАРАМФИЛА АСЕНОВА КАШОКОВА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СИВИНО:

 

 

 1. Да представи удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.
10.09.2015

Указание № 1

 

ОТНОСНО: отстраняване на непълноти, установени при разглеждането на представеното предложение за регистрация на инициативен комитет  за издигане на кандидатура на независим кандидат за участие в изборите за кмет на кметство с. Момчиловци

 

Постъпило е Предложение от инициативен комитет  за издигане кандидатурата  на Сийка Кирова Карталова за кмет на кметство с. Момчиловци  вх.№ 2/08.09.2015г., подписано от следните лица, Албена Пеева, Андрей Андреев, Костадин Маринов, Костадин Петров, Костадин Бояджиев, Богдан Кабасанов и Кристина Наумоска,  качеството  им  на членове на инициативния комитет, с посочени имена, единен граждански номер и постоянния адрес на кандидата за кмет на с. Момчиловци, заведено под № 1 на 08.09.2015г. в регистъра на  инициативните комитети  за издигане  кандидатурата  на независим кандидат в изборите за изборите за кмет на кметство с. Момчиловци на 25.10.2015 г.

 Към заявлението са приложени:

а)  Нотариално заверен препис от Решение на 20.08.2015г.  на общото събрание   за избор на Инициативен  комитет за издигане на независимия кандидат за кмет на кметство Момчиловци  - Сийка Кирова Карталова – Суркова

 б) 7 броя  декларации  по чл. 153, ал. 4 т. 3, във връзка  с чл. 396 от Изборния кодекс ( приложение №54-МИ);

в) 7 броя декларации по чл. 153, ал. 4 т. 4 от Изборния кодекс ( приложение №55-МИ);

г)  Удостоверение  за банкова сметка  от ОББ клон Смолян, на името на представляващия инициативния комитет Албена Петрова Пеева, което е издадено да послужи пред НОИ за изплащане на парично обезщетение и помощ,

д) Заявление от представляващия инициативния комитет, с което  посочва отговорните лица  за приходите, разходите и счетоводството на инициативния комитет.

 

ОИК Смолян констатира, че  представеното удостоверение за банкова сметка не е за нуждите на предизборната кампания, а изрично е посочено, че касае изплащане на парични обезщетения и помощи. Предвид разпоредбата на чл. 153,ал.1, т.6 от ИК следва да бъде представено удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо  инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, в този смисъл е и решение № 1550/27.08.2015 год. на ЦИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 154, ал.1, пред. 2 във връзка с чл.153, ал.1, Т.6 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - Смолян

 

ДАВА УКАЗАНИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА НА СИЙКА КИРОВА КАРТАЛОВА – СУРКОВА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. МОМЧИЛОВЦИ:

 

 1. Да представи удостоверение за нова банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания
08.09.2015

Съобщение

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН на 08.09.2015 г. проведе първото си заседание и прие решения относно:

 • Определяне на номерацията и начина на обявяване на решенията на ОИК-Смолян относно изборите за общински съветници и кметове, и национален референдум на 25 октомври 2015 г.; определяне на начина за свикване на заседанията на ОИК; график на дежурствата от членовете на ОИК;
 • Определяне на специалист-експерт за назначаване на граждански договор към ОИК за периода от назначаването на ОИК до 7 дни от обявяване на изборния резултат;
 • Определяне на специалист-технически сътрудник за назначаване на граждански договор към ОИК за периода от назначаването на ОИК до 7 дни от обявяване на изборния резултат;
 • Определяне на член на комисията, който заедно с председателя, след получаване на печата на ОИК-Смолян да го маркират по уникален начин.

         Документите за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, и национален референдум на 25 октомври 2015 г. ще се приемат от Общинска избирателна комисия – Смолян, находяща се на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12, зала № 211, всеки ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. от 08.09.2015 г. до 18.00 ч. на 14.09.2015 г. 

 

 

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 263 - 21 31 МИ / 10.07.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Тодор Горелов, кмет на кметство село Славейно, община Смолян.

 • № 262 - 21 31 МИ Смолян, / 25.02.2018

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата. Въз основа на подадено заявление от Кирил Иванов Асенов с вх. № 191 от 23.02.2018 г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, чл. 30, ал. 4, т. 3 във вр. с чл. 30, ал.7 от ЗМСМА и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК-Смолян

 • № 261 - 21 31 МИ / 03.04.2017

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения